Error 0x80070091: The directory is not empty

Error 0x80070091: The directory is not empty

Error 0x80070091: The directory is not empty
Tạm dịch: Lỗi 0x80070091: Thư mục không trống

NGUYÊN NHÂN

Khi xóa một thư mục, nếu bạn nhận được “Error 0x80070091: The directory is not empty” trên màn hình, bạn cần thực hiện một số thao tác để khắc phục sự cố. Đôi khi, sự cố này có thể được khắc phục bằng cách đổi tên thư mục. Tuy nhiên, nếu bạn không thể đổi tên, những gợi ý này có thể giúp ích cho bạn.

KHẮC PHỤC

  • Khởi động lại máy và thử xoá lại thư mục, tệp tin.
  • Đổi tên thư mục hoặc tệp tin và thử xoá lại.
0/5 (0 Reviews)