Lỗi Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key

Lỗi Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key

Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key

Máy tính khởi động báo: “Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key”
Tạm dịch: “Khởi động lại và chọn thiết bị khởi động thích hợp hoặc chèn phương tiện khởi động vào thiết bị khởi động đã chọn và nhấn một phím”

NGUYÊN NHÂN

Các trường hợp gây ra lỗi “Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key”:

  • Ổ cứng HDD/SSD của bạn đã bị hư hoặc lỗi.
  • Dây nối ổ cứng HDD/SSD bị lỏng hoặc hư.
  • Ổ cứng không có phân vùng khởi động Windows.
  • Phân vùng Windows trên ổ cứng chưa set active.
  • Chưa chọn đúng chuẩn khởi động Windows UEFI/MBR cho Bios.
  • Cài Windows bị lỗi hoặc sai phân vùng.

Hướng dẫn đổi chuẩn khởi động AHCI

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.